LEDELSESSYSTEMER.DK
- FORUM OM LEDELSE OG SYSTEMER
Ledelsessystemet er arnestedet for al produktivitet!

Ledelsessystemet er arnestedet for al produktivitet!

Ledelse & Styring | Artikel | 22-02-2013

Af: Carl Arne Øberg  |  Andre tags: Forandring & Forbedring

Uanset hvorhen vi ser og leder så skabes og kvæles produktiviteten grundlæggende i relationerne mellem mennesker, der sammen målsætter, problemløser og kommunikerer om veje og midler til præcis målopfyldelse.
Og dette lader sig kun gøre, hvis og når ledere - uanset niveau og funktion - for alvor begynder at tage deres ledelsesansvar på sig og ”ude på gulvene” udøver deres styrings-/ledelsesfunktion over for menneskene i deres respektive ledelsesrum. Ledelse er en kontaktsport!

Det er svigt, overspring, fejl, angst, inkompetence, usikkerhed, ubehag, mistillid etc. i relationen mellem leder og medarbejder, der først forhindrer/forkludrer produktivitetsløftet i menneskesystemet og som efterfølgende forhindrer/forkludrer produktivitetsløftet i organisationen som helhed.

De vigtigste håndtag må og skal tages i brug NU.
Bestyrelserne skal vækkes af deres tornerosesøvn.

 - Det er forbløffende at være vidne til at organisationers øverste myndighed ikke interesserer sig en snus for andet end den forretningsmæssige og økonomiske side af livet i ”deres” organisation.

Det er besynderligt, at bestyrelser således reelt har fralagt sig helt og aldeles ansvaret for og tilsynet med produktivitetudviklingen, så snart denne har at gøre med menneskers ledelse, performance og frigørelsen af de omfattende - allerede ”forudbetalte” - menneskelige potentialer og synergier i deres organisation.

Topledelsen aner ikke, hvordan god ledelse af mennesker bør foregå ”her hos os”. Så det må de se at finde ud af og få kommunikeret til samtlige deres ledere.

Det er tankevækkende, at der i 9 ud af 10 tilfælde aldrig findes et gennemtænkt Ledelsesgrundlag eller en Ledelsesstrategi, der i klar tekst foreskriver, hvad topledelsen(direktion og bestyrelse) vil med ledelse/styring af den menneskelige kapital dvs. med anvendelse af deres organisations dyrt betalte ledere.

Hvis man ikke som øverste ledelse på forhånd kan præcisere og kommunikere, hvordan God Ledelse ser ud og bedst leveres i de mellemmenneskelige relationer, ja så er det eneste, man kan være helt sikker på: Så får man den heller ikke – den Gode Ledelse! Og så bliver der ikke tale om ret meget andet i det virkelige liv end middelmådig produktivitet i såvel menneskesystemet som i forretningssystemet.

Det undrer således ikke at det står sløjt til med produktiviteten, når ledelsesudøvelse som helhed sker på må og få/uden mål og plan og i henhold til lederes tilfældigt opsnappede indsigter og måske hypede oversøisk ”koncepter” og mini MBA’er.

Målsætninger ender næsten altid i bløde, altfavnende formåls-formuleringer, der ikke kan bruges som styringsværktøj for den ”hos os” rigtige menneskelige indsats. Det er ansvarspådragende at opretholde denne tingenes tilstand. Det udvikler sig til ledelsessvigt.

Der eksisterer desværre en dyb aversion blandt ledere, når det drejer sig om at formulere præcise og målbare mål for menneskelig adfærd og indsats.

Det er forbistret uheldigt for produktivitetsudviklingen og for kulturudviklingen al den stund at netop ”målsætning” er den eneste menneskelige aktivitet, der adskiller ”ledelse” fra anden menneskelig adfærd.

Ledere er ex definitione forpligtede til, som de eneste, at vælge skalaer og forlods fastsætte de ønskede, fremtidige værdier på den/de enkelte skalaer, der er relevante for det enkelte menneskes, team, afdelings, projekts, centers, selskabs succes og respekt i omverden.

I samordningen af tusindvis af mål ligger netop potentialet for øget produktivitet mindre spild og øget kvalitet i den enkelte organisation. Så, kære leder, formulér og kommuniker 2-3 produktivitetsudviklingsmål for de næste 12 måneder for indsatsen i dit ledelsesansvarsområde. Så er du i gang med en kritisk vigtig problemløsning i din del af organisationen.

Ledernes leverancer af ledelsesydelser skal gøres synlige for alle, og de skal følges op i henhold til aftalte mål og planer.

Det har gennem mange år været svært at ”se” den faktisk udøvede ledelse i den enkelte organisation. Ganske simpelt fordi vi som ledere ikke har haft nogen særlig tilskyndelse til at lade vores lederadfærd opgøre og offentliggøre; det kunne jo være, at det ikke var noget kønt syn.

For selvfølgelig kan helhedsledelsens 2x5 generiske ledelsesopgaver i al HelhedsLedelse opgøres præcist og operationelt i særlige LedelsesRegnskaber. Så kan økonomer og klassisk tænkende forretningsfolk også forstå det og - med lidt mere sikker grund under fødderne - iværksætte fremtidssikrende og velbegrundede handlinger.

I disse svære år drejer det sig alle steder om at renovere og modernisere givne ledelsessystemer/lederholds adfærd alt med henblik på at skabe mere for mindre i produktivitetens arnested.

Lederne alene har nøglerne hertil. Og topledelse har ansvaret for at det sker ude i virkeligheden.

Ledere skal i sving med at handle som ledere og løse de allestedsværende ledelsesopgaver både proaktivt og samordnet, med kant, krav og kvalitet samt med omtanke, omsorg og overblik.

Det gælder i store, mindre og små virksomheder og i offentlige organisationer: kommuner, regioner, styrelser, departementer, universiteter etc. etc.

Og det gælder for ledere på alle niveauer - især på mellemledelses- og første linjeledelsesniveauet. Her er der kun få, der kan bestå en ledelses”køreprøve” og opnå et ledelses”kørekort”.

Og det gælder i alle funktioner. Ikke én leder skal kunne smyge sig udenom. De tider er for længst forbi, hvor det var godt nok at være en velmenende ledelsesamatør.

Og så skal ledelsesarbejdet opprioriteres markant og tidsforbruget hertil øges tilsvarende for hver enkelt leder i forhold til hans/hendes tidsmæssige indsats inden for vedkommendes specialviden/faglige og/eller uddannelsesmæssige baggrund.

Og kære topledelse; vedkend jer nu jeres META-ledelsesansvar

Saml alle jeres ledere til en 24 timers LedelsesRetreat til en god og dyb drøftelse af, hvordan vi sammen, bedst og hurtigst kan få indhentet det notoriske efterslæb, vi alle har på ledelsesfronten.

Invitér bestyrelsesmedlemmerne med på bageste række, så de kan blive nødtørftigt klædt på til at samtale indsigtsfuldt med hele lederholdet om jeres kloge ledelse af jeres dygtige og engagerede medarbejdere i dag og i sær i morgen.


Artiklen er skrevet af Carl Arne Øberg.
Hans baggrund er 40 år som professionel ledelsesanalytiker, ledelsesrådgiver, ledelsesudvikler, ledelsesinnovatør og ledelsesudøver i flere hundrede ledelsesmæssige ”maskinrum” på næsten alle kontinenter.

Hold dig opdateret med LEDELSESSYSTEMER.DK

Vi følger udviklingen indenfor ledelsessystemer og opfordrer dig til at abonnere på vort nyhedsbrev, så du kan få direkte besked om relevante nyheder, artikler, cases og værktøjer.

Start gerne en debat i vores åbne Linkedin-gruppe eller i dens emne-specifikke undergrupper.

Du er også altid velkommen til at sende indholdsbidrag i form af gode cases eller idéer om relevante debatemner til vores redaktion, så vi kan hjælpe med at sprede viden om hvad der rører sig, hvad best practice er mv..

 

Kilde: Carl Arne Øberg, Cand. merc., LedelsesPartner & Corporate Change Officer, CCO

Tilbage  |  Top

Senest opdateret 23-11-2014